Jalostusneuvonnan ohjesääntö ja työohjeet

Jalostusneuvonnan ohjesääntö ja työohjeet

Hyväksytty SHS:n hallituksen kokouksessa 8.11.2002
Julkaistu Siperianhusky-lehdessä 2-2003 .

SHS:n Jalostusneuvojien ohjesääntö ja työohjeet

1. SHS:n vuosikokous valitsee jalostusneuvonnan puheenjohtajan ja muut jäsenet (3 – 4). Valittujen jäsenten olisi kyettävä sitoutumaan ainakin kolmeksi (3) vuodeksi, sillä vuosi on aivan liian vähän pitkäjännitteiseen toimintaan.

2. Jalostusneuvonta on hallituksen alainen elin, joka laatii tarvittaessa ehdotuksia/lausuntoja/ohjelmia koskien jalostustoimintaa ja informoi hallitusta toiminnastaan. Hallitukseen nimetään jalostusneuvonnan yhteyshenkilö, ellei jalostusneuvonnassa jo ole hallituksen jäsentä.
Jalostusneuvojien tehtävä on neuvoa ja opastaa jalostusasioissa.

3. Jalostusneuvojat pitävät aktiivisesti yhteyttä toisiinsa: kokoontumalla, puhelimitse, e-maililla, kirjeitse jne. Kokoontumisista tehdään pöytäkirja hallitukselle.

4. Jalostusneuvojat laativat toimintakertomuksensa hallitukselle sekä toimintasuunnitelman seuraavalle kaudelle kirjallisesti.

5. Jalostusneuvojat tiedottavat jalostus- ja kasvatusasioista Siperianhusky-lehdessä, sekä julkaisevat vuosittaiset tilastot Siperianhusky-lehdessä ja lataavat ne myös Internetiin.

6. Jalostusneuvonta on puolueetonta, ainoastaan rodun etua ajattelevaa ja sen tehtävä on opastava ja ohjaava, sillä kasvattajalla on viimekäden vastuu jalostustyöstään.

7. Jalostusneuvojat eivät koskaan hyväksy eivätkä hylkää jalostuskoiria/yhdistelmiä, vaan opastavat ja ohjaavat kasvattajia oikeaan valintaan. Jalostusneuvojat voivat myös antaa ehdotuksia käyttökelpoisista uroksista ja eri kasvattajista, joilla uroksia on, mutta vastuu valinnasta ja seurauksista on aina kasvattajan

8. Jalostusneuvojat ovat vaitiolovelvollisia

9. Jalostusneuvojien toimenkuvaan kuuluu mm.:

• lausuntojen laatiminen jalostusasioista ja niiden esittäminen SHS:n hallitukselle
• tarvittavien tilastojen tekeminen (nly/kilp/koetul) ja yhteenvetojen laadinta ja ylläpito.
• rotukohtaisen jalostuksen tavoiteohjelman ylläpito ja päivittäminen
• terveystietojen kartoitus, tilastointi ja julkaisu
• hankkia ja jakaa jalostusta/kasvatusta ja perinnöllisyyttä ja siperianhuskyn terveyttä koskevia
• ohjeita ja tietoja.
• valistaa jäsenistöä julkaisemalla tarvittavaa tietoa Siperianhusky-lehdessä ja Internetissä.*
• pyrkiä yhteistyöhön ulkomaisten järjestöjen kanssa ja tietojen vaihtoon sh-rodusta myös maailmanlaajuisesti, niin koirien taustoista, työskentelykyvystä ja terveydestä kuin sairausriskeistäkin
• itsenäinen tietojen hankinta ja sen tiedon levittäminen jäsenille puhelimitse, kirjeitse sekä SH-lehden ja Internetin / e-mailin välityksellä.

Takaisin jalostusneuvonnan sivulle