Säännöt

Säännöt

Yhdistyksen nimi on Suomalainen Siperian Husky-seura – Finska Siberian Husky-sällskapet r.y., jota seuraavassa kutsutaan lyhyesti yhdistykseksi. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistys on Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n jäsen.

Yhdistys toimii siperianhusky-rodun rotujärjestönä Suomessa. Edelleen yhdistys toimii siperianhusky-rodun kasvattajien ja tästä rodusta sekä rekikoiraurheilusta kiinnostuneiden henkilöiden valtakunnallisena yhdistyksenä.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa
 1. kannustamalla kasvattajia noudattamaan tarkoin rotumääritelmää sekä tekemään kaikenvoitavansa rodun pitämiseksi korkeatasoisena ja
  kehittämiseksi rodun alkuperän huomioon ottaen mahdollisimman täydelliseksi sekä ulkomuodon että käyttöominaisuuksien suhteen,
 2. tekemällä valistustyötä järjestäen tarpeelliseksi katsomiaan tilaisuuksia, kursseja ja näyttelyitä,
 3. järjestämällä käyttökokeita, rekikoiraleirejä ja kilpailujaedistäen todellista rekikoiraurheilua,
 4. säilyttämällä kaikin keinoin rehdin kilpahengen näyttelyissä ja kilpailuissa,
 5. julkaisemalla ja levittämällä kenneltoimintaa ja rekikoiraurheilua koskevaa kirjallisuutta sekä tukemalla ja edistämällä yhdistystä kiinnostavaa tutkimustyötä,
 6. tekemällä tarpeelliseksi katsomiaan aloitteita,
 7. ylläpitämällä yhteyksiä 2§:ssä mainittuun ja muihin alan järjestöihin sekä
 8. hankkimalla ja myymällä rekikoiraurheiluun liittyvää välineistöä, järjestämällä maksullisia näyttelyitä, huvitilaisuuksia ja valjakkovedätyksiä, järjestämällä arpajaisia tai ottamalla näihin osaa, harjoittamalla majoitus- ja ravitsemustoimintaa kohdissa 2 ja 3 mainitun toiminnan yhteydessä sekä hankkimalla ja omistamalla kiinteistöjä toimintaansa varten.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä anomuksesta jokainen henkilö ja rekisteröity yhdistys, jonka hallituksen enemmistö hyväksyy. Nuorisojäseneksi voidaan ottaa henkilö 16 ikävuoteen asti, jonka jälkeen hänet siirretään anomuksetta varsinaiseksi jäseneksi. Perhejäseneksi voidaan ottaa henkilöitä sellaisesta perheestä, josta joku perheenjäsen on yhdistyksen vuosi- tai ainaisjäsen. Perhejäsenelle ei lähetetä erikseen yhdistyksen tiedotusaineistoa. Yhdistyksen henkilöjäsen pääsee ainaisjäseneksi maksamalla vuosijäsenmaksun 10 kertaisena. Hallituksen esityksestä yhdistys voi kunniajäsenekseen kutsua yhdistyksen toiminta-alalla erityisesti ansioituneen henkilön. Päätöksen pätevyyteen vaaditaan vähintään 3/4 yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Varsinaisia jäseniä ovat kaikki muut paitsi nuorisojäsenet. Varsinaisia jäseniä ovat kaikki muut paitsi nuorisojäsenet.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan ennen toimintavuoden loppua. Hänen tulee suorittaa voimassa olevat maksut, joihin hän on määräajaksi sitoutunut. Eronneella jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

Hallitus voi yhdistyksestä erottaa jäsenen, joka
 1. ei ole vuoteen suorittanut jäsenmaksuaan,
 2. on menettelyllään huomattavasti vahingoittanut yhdistyksen toimintaa tai toiminut yhdistyksen sääntöjen vastaisesti tai
 3. on toiminut lain tai hyvien tapojen vastaisesti.
  Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen taloutta ja omaisuutta hoitaa hallitus. Hallitukseen, jonka vuosikokous valitsee, kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 6 jäsentä. Vuosikokous valitsee vuosittain puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, muista jäsenistä kaksi on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisenä ja toisena vuonna erovuoroiset ratkaisee arpa. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi kolme jäsentä on läsnä.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.

10§

Hallitus valitsee sihteerin sekä rahastonhoitajan ja muut tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt sekä määrää heidän tehtävänsä.

11§

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi alkaa 1.4. ja päättyy 31.3. Tilit on jätettävä toiminnantarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa vuosikokoukselle osoitettu tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

12§

Yhdistyksen vuosikokous pidetään toimintavuoden päätyttyä kesäkuun loppuun mennessä, hallituksen lähemmin määräämänä aikana. Kokouskutsu julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla vähintään 14 päivääennen kokousta. Kokouksessa ei voida päättää muista kuin kokouskutsussa mainituista asioista.

13§

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,
 2. todetaan kokouksen laillisuus,
 3. esitetään hallituksen vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle,
 4. hyväksytään alkaneen tilivuoden toimintasuunnitelma huhtikuusta vuoden loppuun ja seuraavan vuoden alusta maaliskuun loppuun saakka soveltuvin kohdin, sekä hyväksytään talousarvio ja liittymis- ja jäsenmaksun suuruus,
 5. valitaan yhdistykselle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle; erovuoroiset voidaan valita uudelleen,
 6. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä yksi varatoiminnantarkastaja,
 7. valitaan hallituksen mahdollisesti esittämien toimikuntien puheenjohtajat ja jäsenet
 8. päätetään edustuksesta Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben r.y:ssä sekä
 9. päätetään muista hallituksen tai jäsenten esittämistä asioista ottaen huomioon näiden sääntöjen 15§:n ja yhdistyslain 14 §:n määräykset.

14§

Muita yhdistyksen kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää ilmoitetun asian käsittelyä varten. Kutsut ylimääräiseen kokoukseen toimitetaan samalla tavoin, kuin vuosikokoukseenkin.

15§

Jäsenten kokouksissa esittämät asiat voidaan ottaa kokouksissa käsiteltäviksi, ei kuitenkaan päätettäväksi. Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksessa päätettäväksi, hän tehköön siitä kirjallisen esityksen hallitukselle niin hyvissä ajoin ennen kokousta, että hallitus ehtii antaa siitä lausuntonsa.

16§

Kokouksessa varsinainen jäsen voi käyttää äänivaltaansa joko läsnäolevana tai valtuuttamansa yhdistyksen varsinaisen jäsenen välityksellä, kuitenkin siten, että kullakin henkilöllä saa olla korkeintaan kolme ääntä. Kaikki asiat, joista ei näissä säännöissä ole toisin mainittu, ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänestys tapahtuu avoimesti ellei lippuäänestystä vaadita. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

17§

Kirjallinen perusteltu muutosehdotus näihin sääntöihin on jätettävä hallitukselle vähintään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa se halutaan käsiteltäväksi. Hallituksen on esitettävä se lausunnollaan varustettuna seuraavalle jäsenkokoukselle. Muutosehdotus tulee hyväksytyksi, jos sitä kannattaa 3/4 annetuista äänistä.

18§

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 äänten enemmistöllä. Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen varat samoja tarkoitusperiä edistävälle rekisteröidylle kennelyhdistykselle yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaan.

19§

Muuten noudatettakoon voimassa olevan yhdistyslain säädöksiä.

20§

Yhdistykseen voi liittyä alajaostoksi. Yhdistyksen hallitus käsittelee liittymishakemukset sekä valvoo yhdistyksen y-tunnuksen alaista toimintaa.