Valionarvo-säännöt

Valionarvo-säännöt

Suomen Kennelliitto – Finska Kennenlklubben ry
Voimassa 1.1.2003 alkaen

Kaikkia rotuja koskevat vaatimukset

Muotovalion arvo (FIN MVA)

Vähintään kolme sertifikaattia näyttelystä Suomessa kolmelta eri palkintotuomarilta. Vähintään yksi sertifikaateista on saatava koiran täytettyä 24 kk. Lisäksi tulevat mahdolliset rotukohtaiset koepalkintovaatimukset. (Valt. 29.5.11)

Käyttövalion arvo (FIN KVA)

Vähintään laatumaininta “hyvä” näyttelystä koiran täytettyä 15 kk. Lisäksi tulevat rotukohtaiset koepalkintovaatimukset.

Muotovalion arvoon vaadittavat koetulokset ja muihin valionarvoihin vaadittavat näyttelytulokset voi saada myös muissa Pohjoismaissa. Tiedot suomalaisia vastaavista pohjoismaisista koetuloksista on saatavissa Kennelliiton toimistosta.

Koiralta, joka ennestään on jonkin muun maan valio, vaaditaan vain yksi tulos Suomesta sekä mahdolliset lisävaatimukset.

Koiralta, joka 24 kk täytettyään on saavuttanut jonkin muun maan muotovalionarvon, vaaditaan vain yksi sertifikaatti Suomesta sekä mahdolliset lisävaatimukset. Sen mahdollisesti Suomesta alle 24 kk:n iässä saama sertifikaatti lasketaan Suomen muotovalionarvoon oikeuttavaksi. (Valt. 29.5.11)

Kaikkien suomalaisen omistajan koirien valionarvot haetaan kirjallisesti Suomen Kennelliitolta.

Siperianhuskyn rotukohtaiset koepalkintovaatimukset
Suomen valionarvoihin

FIN MVA (Suomen muotovalio)
1.1.2006 alkaen:
(Hyväksytty Kennelliton vastuustossa 27.11.2005)

Arvosana kiitettävä rekikoirien kilpailukokeesta (REK1),
tai
1 x kiitettävä rekikoirien käyttökokeista (REKÄ1) ja 1 x hyväksytty rekikoirien kilpailukokeesta (REK1, REK2 tai REK3),
tai
2 x hyvä arvosana rekikoirien käyttökokeista (REKÄ2) ja 1 x hyväksytty rekikoirien
kilpailukokeesta (REK1, REK2 tai REK3).

(Vanhaan FIN MVA koepalkintovaatimukseen on siis lisätty hyväksytty kilpailukoetulosvaatimus.
Hyväksytty tulos tarkoittaa tuloksia REK1 / kiitettävä, REK2 / hyvä tai REK3 / hyväksytty. Tulos REK0 / hylätty tai – / keskeyttänyt, eivät ole hyväksyttyjä tuloksia.)

FIN KVA (Suomen käyttövalio)
1 x kiitettävä rekikoirien kilpailukokeesta ja 1 x kiitettävä arvo-sana johtajakoirana rekikoirien käyttökokeesta.

Näyttelyssä käyttöluokkaan osallistuminen

Kennelliiton valtuusto hyväksyi 27.11.2005 muutoksen koiranäyttelysääntöihin rekikoirarotujen osalta:

Muutos näyttelysääntöihin 1.1.2006 alkaen
Alaskanmalamuutin, grönlanninkoiran, samojedinkoiran ja siperianhuskyn osallistuminen näyttelyssä käyttöluokkaan.
FCI:n hallitus on huhtikuussa 2005 pitämässään kokouksessa päättänyt, että 1.1.2006 lähtien alaskanmalamuuteilla, grönlanninkoirilla, samojedinkoirilla ja siperianhuskeilla on osallistumisoikeus näyttelyissä käyttöluokkaan ja mahdollisuus saavuttaa CACIB tässä luokassa.
Kansainvälisen muotovalion arvo saadaan kuitenkin neljän CACIBin perusteella. Päätös koskee kaikkia FCI-maita. Koiralla on oltava oman maansa kenneljärjestön antama todistus osallistumisoikeudesta eli ns. käyttöluokkatodistus (WCC).
Näille roduille ei kuitenkaan myönnetä kansainvälisen käyttövalion arvoa. Osallistuakseen käyttöluokkaan koiran on oltava suorittanut rodunomainen koe.
Kennelliiton valtuuston päätöksellä 27.11.2005 tämä osallistumisoikeus koskee sekä KV- että kansallisia näyttelyjä.

– Käytännössä tämä tarkoittaa, että siperianhuskyn (ja muut rekikoirarodut) voi vuoden 2006 alusta alkaen ilmoittaa näyttelyssä käyttöluokkaan, kun sillä on yksi hyväksytty tulos rodunomaisesta käyttökokeesta.
Siperianhuskylla rodunomainen käyttökoe tarkoittaa hyväksyttyä tulosta joko rekikoirien käyttökokeesta (REKÄ) tai rekikoirien kilpailukokeesta (REK).
Rekikoirarotujen käyttöluokkaan osallistuminen on mahdollista niin kansallisissa kuin kansainvälisissäkin näyttelyissä.

Kansainvälinen muotovalio
A. Rodut, joilta FCI ei vaadi käyttökoetulosta*
Saadakseen kansainvälisen muotovalion arvon, koiralla on oltava neljä CACIBia kolmesta eri maasta, kolmelta eri tuomarilta, riippumatta rodun koiramäärästä.
Ensimmäisen ja viimeisen CACIBin välillä on oltava vähintään yksi vuosi ja yksi päivä, esimerkiksi 1.1.2001 – 1.1.2002.
(* siperianhusky kuuluu tähän ryhmään)

B. Rodut, joilta FCI vaatii käyttökoetuloksen
Saadakseen kansainvälisen muotovalion arvon, koiralla on oltava kaksi CACIBia kahdesta eri maasta, kahdelta eri tuomarilta, riippumatta rodun koiramäärästä.
Ensimmäisen ja viimeisen CACIBin välillä on oltava vähintään yksi vuosi ja yksi päivä. Vaaditun koetuloksen saavuttamisen päivämäärää ei huomioida.
Käyttökoetuloksen on oltava vähintään 3. palkinto tai maininta ”Hyvä” kansallisessa tai kansainvälisessä kokeessa. Jos koe arvostellaan käyttämällä pisteitä, palkinnon sijaan vaaditaan, että koira on saavuttanut vähintään 75% maksimipistemäärästä.
Palveluskoirat: FCI hyväksyy Suomessa kaikki kansalliset palveluskoirakoemuodot. Niissä sovelletaan kohdan B tulosvaatimuksia. Jos käyttökoetulos on saavutettu IPO-kokeessa, koiran on saatava 1 luokassa vähintään 70% jokaisen osion maksimipisteistä (tottelevaisuus, jälki ja suojelu).

C. Kohtia A ja B koskevat määräykset
Jos rodussa on useita muunnoksia (paino, väri, karvapeite jne.), FCI:n yleiskokous päättää, kilpailevatko muunnokset yhdestä vaiko useammasta CACIBista.
FCI:n hallitus ratkaisee mahdolliset kiistat tai epäselvyydet otettuaan ensin yhteyttä ko. rodun kotimaahan ja FCI:n rotumääritelmätoimikuntaan.

CACIB tarkoittaa kansainvälistä näyttelysertifikaattia. Se annetaan kansainvälisissä näyttelyissä rekisteröidylle koiralle, jonka sukutaulussa on vähintään kolme sukupolvea saman rotuisia koiria tai saman rodun muunnoksia. CACIBia ei voida antaa alle 15 kuukautta vanhalle koiralle, tai rodulle, jota FCI ei ole hyväksynyt.